Stangeskovene
Velg varehus
Meny
Avdelinger
Handlevogn
Trelast
Stangeskovene
Velg varehuset du ønsker å handle fra
Se priser og lagerstatus på alle varer

Salgsvilkår

Her finner du våre kjøpsbetingelser.

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av varer (produkter) fra stangeskovene.no til forbruker. For næringsdrivende kunder gjelder NS8409 som standard salgs- og leveringsbetingelser, med følgende unntak: Stangeskovene er ikke ansvarlig for noen former for konsekvenstap, avsavnstap, tapt produksjon, kostnader til dekningstransaksjoner eller kostnader til å avbøte eller kompensere følgene av forsinkelse eller mangler eller kostnader ved tiltak som begrenser annet tap.

Sammen med salgsbetingelsene utgjør kjøpers bestilling det samlede avtalegrunnlaget for bestillingen. Dette bekreftes gjennom en ordrebekreftelse som blir sendt til kjøpers registrerte e-post adresse når bestillingen er gjort.

Forbrukerkjøp er regulert gjennom forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Lovene finnes på https://lovdata.no/.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post. Stangeskovenes nettbutikk kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år.

2. Partene

Selger

Firmanavn: Stangeskovene Bjerke AS

Kontaktadresse: Nannestadveien 321, 2032 Maura

Telefonnummer: 63 99 68 10

E-post: post.bjerke@stangeskovene.no

Organisasjonsnummer: 988 395 501

Heretter benevnt «Stangeskovene».

Kjøper

Kjøper er den person som foretar bestillingen. Heretter benevnt «kjøper».

3. Avtalen

Avtalen er bindende for begge parter når bestilling er mottatt av Stangeskovene. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Stangeskovene i bestillingsløsningen i nettbutikken eller bestillingen, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Stangeskovene tar også et forbehold om utsolgte varer, men forplikter seg til å informere kjøper, enten via e-post eller per telefon om dette så raskt Stangeskovene oppdager det.

Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

4. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Stangeskovene tar forbehold om prisfeil i nettbutikken. Stangeskovene gjør oppmerksom på at varer som er priset til kroner 0,- er en uheldig feil som dessverre kan oppstå i systemet, og ikke reflekterer salgsprisen.

Det tas forbehold om at Stangeskovene kan endre sine priser uten forutgående varsel. Ved allerede inngåtte bestillinger er det prisen på bestillingstidspunktet som gjelder hvis ikke annet er avtalt.

Dersom det skulle vises forskjellige priser på nettsidene, er det pris på betalingssiden som gjelder.

Det er faktisk levert kvantum som er Stangeskovenes fakturagrunnlag. Ved varer med spesielle mål, bestillingsvarer, og/eller plukk av trelast, er kjøper forpliktet til å akseptere den avvikelse i kvantum som eventuelt oppstår. Ved eventuell splitting av minste forpakning, dersom dette tilbys, og/eller spesielle krav til emballering/pakking, beregnes et håndteringsgebyr.

All trelast hos Stangeskovene leveres i løpende lengder. Når kjøpers ordre plukkes, kan derfor lengden avvike noe fra kjøpers bestilling. Det vil alltid bli levert den minimumsmengden kjøper har bestilt, såfremt det er tilgjengelig.

Ved kjøp av varer merket «Bestillingsvare» eller «Prisforespørsel» vil endelig totalpris ikke fremgå av bestillingsløsningen. Stangeskovene vil i slike tilfeller ta kontakt med kjøper og gå gjennom bestillingen/forespørselen. Stangeskovene vil videre ta kontakt med sine leverandører og innen rimelig tid oversende et tilbud og/eller ordrebekreftelse som angir totalprisen inkludert alle avgifter, leveringskostnader og tilleggskostnader.

5. Kvalitet

Kjøper har innenfor rammen av forbrukerkjøpsloven §§ 15 og 16 risikoen for at tekniske data og varen i sin helhet passer kjøpers behov.

6. Betaling

Stangeskovene kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Stangeskovene. Ved henting i varehus kan Stangeskovene kreve betaling fra det tidspunkt kjøper, eller kjøpers representant overtar varen.

Dersom kjøper bruker kredittkort, kan Stangeskovene reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Betalingsløsning i nettbutikken er kortbetaling eller VIPPS.

Varene er Stangeskovene sin eiendom inntil hele kjøpesummen med tillegg av evt. renter og omkostninger er fullstendig oppgjort, jf. panteloven § 3-14 flg.

7. Levering

Vi kan levere varer hjem til hele fastlands-Norge (steder med veiforbindelse). Priser og vilkår for hjemlevering fremgår i forbindelse med kjøp. Kontakt oss for mulighetene for levering til steder uten veiforbindelse som kan trafikkeres med bil egnet for transport av det bestilte godset.

8. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når ordren er overtatt av kjøper i henhold til avtalen.

9. Angrerett og retur

Når kjøper bestiller varer gjennom Stangeskovenes netthandel, kan kjøper angre bestillingen av varen etter angrerettlovens bestemmelser, med mindre avtalen er unntatt angrerett, jf. nedenfor.

Kjøper må gi Stangeskovene melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Angrefristen begynner å løpe når varen er levert. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrerettskjema finnes her.

Angreretten gjelder ikke ved avtaler nevnt i Angrerettlovens §22. Dette gjelder for eksempel, men ikke begrenset til :

 • levering av varer som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre, for eksempel maling.
 • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato
 • levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg. Dette kan være tilpassede materialer, vinduer og dører, ferdigmalt kledning, gulvbelegg tilpasset kjøpers mål etc. Listen er ikke uttømmende.
 • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering, for eksempel støvmasker, engangshansker, ørepropper etc.

Angreretten gjelder heller ikke dersom valgt leveransemåte er «Hent varene hos Bjerke». Dette anses som et kjøp i butikk og omfattes ikke av angreretten eller disse salgsvilkårene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Stangeskovene uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt.

Kjøper kan undersøke varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom denne undersøkelsen av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøper bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Kjøper må sende varen tilbake til Stangeskovene i original emballasje hvis dette er mulig.

Stangeskovene er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Stangeskovene fikk melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Strangeskovene har rett til å holde tilbake betalingen til Stangeskovene har mottatt varene fra kjøper, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.

10. Tilbakebetaling

Når kjøper returnerer varer, tilbakebetaler Stangeskovene kjøpesummen til kjøper innen 14 dager fra Stangeskovene mottar varen. Det bes om at kontonummer oppgis i meldingen om retur til Stangeskovene.

Hvis Stangeskovene skulle være utsolgt for en vare kjøper har handlet, og kjøper ikke ønsker erstatningsvare, fjernes beløpsreservasjonen fra kjøpers betalingskort, og ingen beløp trekkes.

11. Kjøpers Rettigheter ved forsinkelse

Dersom Stangeskovene ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Stangeskovene.

Oppfyllelse

Dersom Stangeskovene ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøper fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Stangeskovene, jf. forbrukerkjøpsloven § 21. Kjøper kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Stangeskovene ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Stangeskovene at det står i vesentlig misforhold til kjøpers interesse i å få oppfylt avtalen. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan kjøper kreve oppfyllelse.

Heving

Kjøper kan heve avtalen dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Stangeskovene ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøper har fastsatt, jf. forbrukerkjøpsloven § 23. Kjøper kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Stangeskovene har sagt at oppfyllelse ikke vil skje innen fristen.

Erstatning

Kjøper kan videre kreve erstatning for tap kjøper lider som følge av forsinkelsen fra Stangeskovenes side jfr. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøper må melde krav til Stangeskovene ved reklamasjon, iht. denne avtales pkt. 13.

12. Stangeskovenes rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen, og dette ikke skyldes Stangeskovene eller forhold på Stangeskovene sin side, kan Stangeskovene i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9, holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen eller kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøper. Stangeskovene kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse

Dersom kjøper ikke betaler, kan Stangeskovene fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke utlevert, taper Stangeskovene sin rett dersom Stangeskovene venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Uavhentede varer

Dersom varer returneres til Stangeskovene som følge av at kjøper ikke har hentet eller mottatt varen, kan Stangeskovene kreve sitt tap som følge av dette erstattet av kjøper. Stangeskovene vil i slike tilfeller avregne sitt tap fra kjøpesummen og tilbakeføre resten av kjøpesummen til kjøper.

Heving

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Stangeskovene heve avtalen. Stangeskovene kan likevel ikke heve kjøpet etter at kjøpesummen er betalt. Stangeskovene kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Stangeskovene har fastsatt. Stangeskovene kan likevel ikke heve kjøpet mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at du ikke vil betale.

Erstatning

Stangeskovene kan kreve erstatning for økonomisk tap vi lider som følge av kontraktsbrudd fra din side jfr. forbrukerkjøpslovens § 46.

13. Reklamasjon

Reklamasjonsfrister

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Stangeskovene melding om at kjøper vil påberope seg mangelen. Reglene om reklamasjonsfrist gjelder både ved muntlig og skriftlig reklamasjon. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Stangeskovene.

Reklamasjonsretten gjelder ikke feil forårsaket av normal slitasje, skader ved lagring samt andre feil som kan skyldes kjøper.

Alle reklamasjoner skal vurderes, og i noen tilfeller må reklamasjonen vurderes av leverandøren. Dersom ikke reklamasjonen kan håndteres på stedet vil kjøper få en skriftlig bekreftelse på mottak av reklamasjon. Stangeskovene behandler reklamasjonen så snart som mulig og normalt innen 14 dager.

Reklamasjon bør skje skriftlig og med relevant dokumentasjon. Dersom reklamasjonen er gyldig, gjelder bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6, herunder følgende:

Retting eller omlevering

Kjøper kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Stangeskovene kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Stangeskovene urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Stangeskovene har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøper.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøper heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

14. Garanti

Garanti som gis av Stangeskovene eller produsenten, gir kjøper rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning.

15. Bytting av varer

Stangeskovene tilbyr retur/bytte av lagervarer inntil 2 uker etter kjøpsdato.

Stangeskovene tar lagerførte varer i retur etter disse kriteriene:

 • Varen er dokumentert kjøpt hos Stangeskovene.
 • Varen returneres selv av kjøper eller hentes av Stangeskovene.
 • Varene er ubeskadiget / ikke brukt.
 • Varene er i uåpnet original emballasje.
 • Varene er kurant, det vil si ikke er utgått dato eller modell.

Stangeskovene tilbyr å hente lagerførte varer som kjøper ønsker å returnere. Retur må være godkjent av ansvarlig selger før tidspunkt for henting, og forutsetter at ovennevnte kriterier er oppfylt. I tillegg gjelder følgende forutsetninger:

 • Hentestedet ligger innenfor Stangeskovenes faste kjøreruter.
 • Frakt belastes i henhold til Stangeskovenes fraktsoner.

Spesialbestilte - og ikke lagerførte varer tas kun i retur forutsatt at Stangeskovenes leverandør samtykker i å ta varen i retur. Returbeløpet er begrenset til beløpet leverandøren vil kreditere. Leverandørens retur- og fraktomkostninger blir belastet kjøper. I tillegg belastes Stangeskovenes returomkostninger, jf. over.

Hvis Stangeskovene har hentet varen hos kjøper belastes frakt i henhold til Stangeskovenes fraktsoner.

16. Endring i vilkårene

Stangeskovene forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, uten nærmere varsel.

17. Force majeure

Er Stangeskovene forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som pandemi, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Stangeskovene fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

18. Personopplysninger

Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan Stangeskovene kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Stangeskovene skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Stangeskovene skal få gjennomført avtalen med kjøper, eller i lovbestemte tilfeller.

Nødvendige opplysninger er: Fullt navn, telefonnummer og e-postadresse. Stangeskovene kan kun innhente kjøpers personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis Stangeskovene vil benytte kjøpers personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøper reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Stangeskovene innhente kjøpers samtykke ved avtaleinngåelsen. Stangeskovene må gi kjøper informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke dem. Kjøpers samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Dersom kjøper har spørsmål om personopplysninger knyttet til kjøper, eller ønsker å gjøre bruk av kjøpers rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan Stangeskovene kontaktes her.

19. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, skal saken behandles i de ordinære domstoler.

Dokumenter

Angrerettskjema

Våre byggevarehus

KværnerHøvellast LillestrømBonnerudBjerkeÅrnesØstmoenVoldenTistedalSkarnesFetsund

Informasjon

Avdelinger og åpningstider

Hold deg oppdatert